Zmina daooveho uoadu daooveho uoadu o

Rok 2015 pøinesl zmìny pro lékaøe, kteøí vedli ekonomickou kampaò. Od 1. bøezna loòského roku se témìø v¹echny operaèní systémy objevily v registrech penì¾ní hotovosti elzab mini e. Lékaøi, kteøí poèítali s pacienty, museli zaznamenávat ve¹keré výnosy za slu¾bu tohoto zaøízení. Navzdory protestùm lékaøských kruhù byl do bytí zahrnut i vyhlá¹ka ministra o registraèních pokladnách.

Bylo tvrzeno, ¾e domácí náv¹tìvy by byly velmi vysoké a lékaøi v dùchodu by se kvùli potí¾ím s pokladnou vzdali kampanì. Tvrzení byla nesprávná. Prodejci pokladní jsou schopni pou¾ívat malé, mobilní zaøízení, kdy¾ jsme velcí a vìnujeme se gastronomii a obchodování. Není dùle¾ité a souhlasím s tvrzením, ¾e pokladna je choulostivá. Pøíkladem samozøejmì mù¾e být lékaøská pomoc. Lékaø, který poskytuje slu¾by záchranné slu¾by, staèí, aby byla 2 nebo 3 místa naprogramována na èástku. Dal¹í povinností je tisk denní a mìsíèní zprávy. Kromì toho, jednou za dva roky, provìrka pokladny musí provést autorizovaný servisní technik.

Podle platné vyhlá¹ky ministra financí nebyly pouze kanceláøe lékaøù povinny zavést registraèní pokladny. Pro jiné profesní skupiny, které od minulého roku pou¾ívaly tyto prostøedky, nemáme pro obrat mimo jiné smysl:- právníci,- úèetní,- mechanika automobilù,- kadeønictví,- kosmetièky.

https://african-m.eu/cz/

Platná právní úprava vypr¹í dne 31. prosince 2016. Mo¾ná v roce 2017 v¹ichni podnikatelé, kteøí prodávají a udr¾ují slu¾by pro jednotlivceneprovádìjte firmu. Podle ministerstva financí je to specifické opatøení, které se hraje s obyèejným prostorem v obchodì, vèetnì slu¾eb.

Otázka je uvedena, tj. V následujících letech, bude také bohatá, aby si koupila hotovost z útìchy. V souèasné dobì je to 700 zlotých. To, ¾e mezi nimi by byla ka¾dá osoba, která v daném období nainstalovala pokladnu a øádnì informovala daòový úøad. Daòový úøad má k dispozici ¾ádost o vrácení èástky 700 PLN na 30 dní. Bude silné vyhrát aktuální pomoc v následujících letech, bude vysvìtleno, jak ministerstvo zveøejní nové naøízení.