Zabranini vybuchum

Ochrana proti výbuchu je ochrana pøed výbuchem, co¾ je jeden z nejdùle¾itìj¹ích jevù v oblastech ohro¾ených takovým výbuchem. V pøedmìtu øádné prevence vznícení nebo po¾áru by mìl být pøipraven dobrý systém ochrany pøed výbuchem. Tato øe¹ení se budou pou¾ívat pøedev¹ím v oblastech, které jsou ohro¾eny po¾árem.

Rhino correct

Souèasnì budou diskutované systémy pøijímány v¹ude tam, kde v sektoru existují výbu¹né prachy. Metoda ochrany pøed výbuchem je rozhodujícím faktorem pøi potlaèení výbuchu. Tento proces spoèívá pøedev¹ím v zkoumání poèáteèního stavu výbuchu. Pak pou¾ijte opatøení, které sní¾í výbuch v urèitém zaøízení. V dùsledku toho se exploze sama neopakuje a po zapálení je potlaèena také. To v¹e se dìlá tak, ¾e se oheò nepohybuje. Tato mo¾nost je jednou z nejuniverzálnìj¹ích metod ochrany proti výbuchu a jak dosáhne ochrany proti svým výrobkùm. Sni¾uje konce výbuchu. Tato úroveò je ovlivnìna takovými faktory, jako jsou válce s hasicími prvky, snímaèi tlaku, optické snímaèe, snímaèe prachu a ovládací panely. Dal¹ím krokem je zmírnìní výbuchu. Tento proces spoèívá pøedev¹ím v vypou¹tìní úèinkù výbuchu mimo chránìné zaøízení. V dùsledku toho se tlak uvnitø pøístroje vrátí k tradièní úrovni. Mezi reliéfními systémy existují dekompresní panely, klapky se samozavíracím mechanismem a bezbariérovým odlehèovacím systémem. Souèasnì je protistartovým systémem odpojení výbuchu. Pak je plán na odøíznutí výbuchu. Jeho cílem je pøedev¹ím uzavøení potrubí nebo kanálù. Proè? Pøedev¹ím proto, ¾e obì pøedchozí metody eliminují pouze úèinky po¾áru. Nìkteré zbytkové úèinky výbuchu se v¹ak mohou dostat pøes potrubí a kanály, které mohou zpùsobit sekundární výbuchy, co¾ je¹tì zhor¹í zisky. Proto systém vypnutí trpí plánem zabránit ji¾ zmínìným sekundárním výbuchùm. Napøíklad existují válce s hasicími prvky, uzavíracími ventily, uzavíracími ¹oupátky, systémy s výbuchem, svìtelnými ventily a podobnì.