Vzduchovy filtr fordond mondeo mk3

Magnetické filtry mohou s vìt¹í pravdìpodobností pomoci i novým malým prùmyslovým ústøedním topným systémùm a bohaté u¾itkové vodì, jako¾ i nìkterým zaøízením instalovaným v takových zaøízeních proti kontaminaci pevnými tìlesy. Vzhledem ke zvy¹ujícímu se vyu¾ívání vysoce hodnotných pøístrojù a regulaèních a mìøicích zaøízení v instalacích je tøeba filtrovat vodu, proto¾e jejich skuteèný a spolehlivý provoz je podmínìn významným stupnìm èistoty tekoucí vody.

Magnetické filtry by mìly být umístìny na potrubí tak, aby smìr proudìní vody byl jemný s odlitkem ¹ipky na trupu a kryt by byl pøijat na filtraèní plo¹e. Filtry mohou být dodávány na horizontálních i vertikálních potrubích. Magnetické filtry jsou ukládány z trupu, sí»ové vlo¾ky, víka, magnetické vlo¾ky, tìsnìní a upevòovacích prvkù. Konstrukce filtru zaruèuje vysoký úèinek filtrace vody díky mo¾nosti dvoustupòového èi¹tìní: mechanické a magnetické. Magnetické filtry mohou být pou¾ity v na¹ich vlastních ústøedních topných systémech, prùtokových ohøívaèích, automatických praèkách, myèkách, instalatérských systémech, které dávají ka¾dému zaøízení ohøívací nebo chladicí vodu. Úèinky magnetických filtrù jsou mimo jiné prevencí po¹kození instalací a zaøízení, které jsou do nìj zabudovány, zvy¹ují úèinnost instalovaných magnetizátorù, sni¾ují provozní náklady, sni¾ují odolnost vùèi proudìní vody nebo kapaliny na staveni¹tích. Magnetické filtry mají mnoho výhod, jako dùkaz nedostatku provozních nákladù, jsou prakticky bezúdr¾bové.V Anglii je zva¾ováno více ne¾ 20 milionù rodinných domù, z nich¾ vìt¹ina má topný systém, a souèasný svìt je v èele vývoje moderních, ekologických technologií, které zlep¹ují provoz systémù vytápìní. Na povrchu nìkolika let bylo v Anglii vydáno více ne¾ jeden milion magnetických filtrù.