Vzduchovy filtr 530d e39

Odsávání prachu Atex nebo prachové lapaèe vyrobené podle smìrnice atex jsou pøíli¹ filtrem pro filtrování horkých plynù ze spalování odpadu. Tento proces ¹etøí energii v dùsledku zpìtného získávání tepla.

Teplé, tì¾ké a ¹kodlivé plyny jsou nebezpeèné pro zdraví a místo. Na¹e jednotka nabízí ¹iroký sortiment ovoce a výstupù pro pøenos mnoha nebezpeèných nebo teplých plynù. Horké technické plyny jsou obvykle uvádìny ve spalovacím procesu, stejnì jako zpracování roztavených kovù, velmi èasto ¾elezných, ne¾elezných a hlinitých. Filtrace horkého plynu vy¾aduje jeho pøedchozí ochlazení pøi zachování chladièù nebo výmìníkù tepla. V místì úspory energie mù¾e existovat teplo. Polská spoleènost poskytuje øe¹ení pro vydávání horkých plynù, mimo jiné pro konkrétní obchody a procesy: slévárny, tavicí pece, ohøívaèe biomasy a spalování odpadù.

Olejová mlha je obtí¾ná pro zdraví obsluhy stroje, zpùsobuje deformace v oboru a hromadí se na celé pracovní plo¹e, v dùsledku èeho¾ je podklad a opracovávané povrchy kluzké.

Témìø v¹echny obrábìcí operace závisí na generování daného mno¾ství olejové mlhy. Olejová mlha je aerosol, který vzniká, kdy¾ je obraz pou¾íván v chladivech nebo mazivech pøi obrábìní kovù a také jednotlivých plastù. Problémem je také odpaøování nádoby kovovými pilinami.

Jak se zbavit výfuku auta vám umo¾ní odstranit zdravotní rizika va¹ich zamìstnancù a udr¾et stroje a místo v atraktivní náladì.

Zahrnutí spalovacích motorù vozidel do klidných místností je obvykle vytvoøeno s potøebou odsávání výfukových plynù z automobilù. Je velmi tì¾ké si uvìdomit, jak dlouho po spu¹tìní studeného motoru mù¾e být koncentrace výfukových plynù v uzavøeném systému toxická. Je to tedy jen nìkolik vteøin.