Vypuknuti druhe svitove valky

Výbuch je charakterizován rychlým oddìlením významných mno¾ství energie. Tento jev zpùsobuje mnoho hrozeb. Výbuchy jsou nejèastìji doprovázeny náhlým zvý¹ením teploty a tlaku, vyzaøováním záøení (napø. Ve formì blesku nebo svìtelného pulsu jaderného výbuchu nebo akustickými vlnami (obvykle stejnými zvuky nebo charakteristickou ranou výstøelu. Není to bezdùvodnì, ¾e tento nekontrolovaný jev zaplòuje lidi strachem.

Jaké oblasti jsou potenciálnì výbu¹né? Nejbì¾nìj¹ími oblastmi jsou povrchy, kde mù¾e být atmosféra v pøípadì potenciálního nebezpeèí výbu¹ná. Jako výbu¹ná atmosféra je známo speciální slo¾ení hoølavých látek, které le¾í ve struktuøe plynù, par nebo mlh, tj. Smìsi se vzduchem v atmosférických podmínkách, ve kterých pøevládají vysoké teploty. Stojí za to vìdìt, ¾e v explozivním prostøedí mohou exploze zpùsobit pouze jiskry nebo elektrický oblouk.

Nejohro¾enìj¹í prostory jsou m.im. Chemické továrny, rafinérie, èerpací stanice, elektrárny, továrny na barvy, lakovny, èerpací stanice, vozidla, èistírny odpadních vod, leti¹tì, obilné mlýny nebo lodìnice. Zapálení na vý¹e uvedených místech by vedlo k výbuchùm, jejich¾ výsledky by byly obrovské. Urèitì by zpùsobily obrovské materiální ztráty a ohrozily by dobrý ¾ivot.

Abychom se vyhnuli vysoce uvedeným ¹kodám, nesmíme podceòovat preventivní opatøení, kterými je ochrana proti výbuchu. V mnoha zemích byly vyvinuty speciální zákony, smìrnice a normy, které minimalizují nebezpeèí výbuchu a eliminují potenciální ¹kody. V místnostech s nebezpeèím výbuchu by mìl být instalován systém, který umo¾ní bezpeènost tìch, kteøí v nich pracují.