Vlasy po kozene

Mùj bratranec miluje hrát si s vlasy, stále ho mù¾ete pohladit, vyèistit a doplnit. Zároveò je to opravdu pohltil, ¾e pokud chcete, aby v¹e vypadalo krásnì, mù¾ete si dát jeden prýmek tucet, nebo tak, aby vlasy luky na to, nebo klip na to. Nejdra¾¹í ¹kolní dovednosti a vytváøení jim. Její nedávné vytvoøení princezny Joker také existoval originál a já bych chtìl dokonalý úèes a ¹aty. V poøadí podle èísla maminka mávala nìkolik copánkù s luky. Po chvilce, to nádherné jedenáct-rok-starý øekl ne, ne, a je¹tì jednou ne. Budu vypadat hezky v pokojích ... a zaèalo to. Pùl hodiny natáèení a jejich smìr. Vypadala nádhernì jako dobrá princezna. Teprve kdy¾ je s princeznami, rychle si to rozmyslela. Nemá to vliv na to, ¾e od zaèátku pøedpokladu pøedstavení uplynuly dvì hodiny. Najednou ... zcela zmìnila my¹lenky a ve svém projevu znìla o nìco víc "neee, nemám rád, nemám co pøipomínat ¹lechtice, nanejvý¹ její slu¾ka." Vynalezla nový úèes, vlasy svázané v povaze volné koky. Pokud jde o svatbu, jak jsem napsal vý¹e, nyní máme schopnost pøipnout si vlasy ve stejnou dobu to ¹lo zvlá¹tì rychle. Její matka na té¾e stranì mì a dal¹ích dvacet minut bylo pøipraveno.