Vaoeni ka e na mleko

Tlumoèení umo¾òuje komunikaci mezi partnery, kteøí oslavují ve dvou nových, doporuèených jazycích, nebo v pøípadech, kdy ¾eny pou¾ívají znakový jazyk sám. Jediný akt známý jako verbální interpretace je pøevod identického významu mezi lidmi pracujícími v jiných jazycích a konec této energie je závìr komunikace a komunikace. & Nbsp; Tlumoèení, na rozdíl od pøekladu, se dìje v souèasnosti, co¾ znamená, ¾e pøeklad výrazu v¾dy provádí pravidelnì. Existuje nìkolik metod interpretace, zatímco simultánní a konsekutivní interpretace jsou nejvíce exponované a neju¾iteènìj¹í. & Nbsp; Simultánní tlumoèení je vyu¾íváno pøi mezinárodních konferencích, kde jsou projevy zahranièních hostù pøelo¾eny odborníky, kteøí poslouchají projevy prostøednictvím sluchátek ve zvukotìsných kabinách.

Simultánní interpretace tìchto pøekladù poèítá se simultánním pøekladem ze sluchu, kde cílová zpráva vzniká po vyslechnutí komentáøù ve výchozím stylu. Konsekutivní tlumoènické slu¾by se týkají zmìn v situaci, kdy tlumoèník zaène tlumoèit a pøekládat pouze poté, co mluvèí promluví. Obvykle, po sobì jdoucí tlumoèník jde kolem rozhovoru, zatímco poslouchá reproduktora a zpracovává to bìhem poznámky, a pak dodává øeè ve stylu cíle napodobovat nejvìrnìj¹í stylistiku originálního sdìlení. V¹echny vý¹e uvedené pøekladatelské techniky jsou jejich vlastními rozhodnutími a výhodami, proto není mo¾né výslovnì uvést moc jednoho z nich. Samozøejmì existují i nové formy tlumoèení (napø. Pøeklad slovo za slovem, pøeklad vìty nebo pøeklad pøekladu, které jsou více vìdomé a nevy¾adují tolik závazku jako vý¹e uvedené techniky, a proto se pou¾ívají pøi neformálních setkáních.