Uzavoeni obchodu s regonem

V pøípadì úspìchu, kdy chceme likvidovat podnik nebo uzavøít poboèku, musíme se zabývat nejen otázkami souvisejícími s èinností, ale také s pokladnou. Nemù¾ete na to zapomenout, navzdory tomu, ¾e pova¾ujeme to za ¹piona, který hledá ná¹ obrat v hodnotì a to, co poskytne danému daòovému úøadu, pokud to bude potøeba.

Pokladna a dokonèení práce? Tento výzkum vám dává tolik podnikatelù. Rozsah povinností daòových poplatníkù je stanoven v rozhodnutí ministra financí ze dne 14.3.2013 o registraèních pokladnách. Mimochodem, pravidla upravují celý ¾ivotní cyklus pokladny, a to i od okam¾iku jejího zastoupení u výrobce. Øídí proces dodávky a servisu takové pokladny. A to je ve vìdì naøízení, kterou musíme: provést denní a pravidelnou finanèní zprávu, 7 dní po skonèení operace pokladny musíme ¾ádost vrátit vedoucímu daòového úøadu o práci na ètení daòové pokladny. Musíme je¹tì po¾ádat vedoucího daòového úøadu o zru¹ení registraèní pokladny ze seznamu. Na individuálním konci pomocí servisního technika èteme obsah pamìti pokladny tak, ¾e zpracujeme zprávu o faktuøe za celou dobu provozu pokladny. Mìla by být provedena za pøítomnosti zamìstnance daòového úøadu. Naøízení zavádí povinnost pøipravit protokol pro ètení obsahu pamìti pokladny.Jak mù¾ete odhadnout, jsou zprávy zamìøeny na porovnání toho, co bylo pøeèteno z pokladny s aktuálním, které jste uvedli v mìsíèních nebo ètvrtletních smlouvách. Aby se zabránilo tak ¹patné situaci, skvìlý projekt vytiskne zprávu o dobì prodeje, kterou kombinujete s va¹imi prohlá¹eními o DPH. Budete moci provést opravu, pokud jste nìkam udìlali chybu.Zároveò stojí za to dodat, ¾e pøi podání ¾ádosti vedoucímu úøadu, aby si pøeèetl fiskální pamì», poskytujeme informace o tom, zda jsme pou¾ili pokladnu jako daòový poplatník. Musíme vyplnit prohlá¹ení o pou¾ívání pokladny. Je-li èástka zachránìna ménì ne¾ tøi roky, musíme vrátit pøíspìvek, z nìho¾ si koupili pokladnu.Jak mù¾ete vidìt, dokonèení práce a finanèní kanceláøe je celá spoleènost, kterou budete potøebovat. Pokud se dokonèení práce a jediná likvidace pokladny setkala v období hor¹ím ne¾ 3 roky - museli bychom vrátit úlevu, kterou dostali do daòové pokladny.