Stravovani

Pokud jste majitelem jakékoli prodejny nebo stravovacího domu, víte, ¾e rychlost slu¾by pro mu¾e je velmi dùle¾itou výzvou, které chcete èelit. Pravdìpodobnì jste ale nikdy netu¹ili, ¾e rozhodujícím dopadem na tento rozsah není pouze rychlost pøípravy objednávky, ale i samotné zavedení objednávky do systému a pøedání do pokladny.

Pokud je to vá¹ majetek, je v klasickém nebo nìkolika pokroèilých nebo zastaralých kasinech, tak¾e tento aspekt významnì prodlu¾uje dobu zákaznického servisu, co¾ se pøímo promítá do jeho spokojenosti a jeho zpìtného rázu ze slu¾eb, které vám nabízí!Existuje je¹tì více vybavení pro svatbu na trhu a stravovací prùmysl mù¾e dosáhnout je¹tì technologicky vyspìlej¹ích øe¹ení, která pøímo pøecházejí na situaci nabízených slu¾eb! A pouze s touto prací, která vytváøí bod ke zlep¹ení kvality stravovacích slu¾eb, pomáháme. Nabízíme Vám nápoj z nejrozvinutìj¹ích èí¹níkù a barmanských produktù - program Gastro Pos Demo.Jeho slu¾ba je nejen velmi intuitivní, ale stále je velmi podobná tradièní fiskální pokladnì, tak¾e hosté nebudou vytváøet vìt¹í potí¾e s adaptací na jiná øe¹ení! Kromì toho, celý program pracuje v dotykovém systému, poskytuje klidný a nejdùle¾itìj¹í, mnohem rychlej¹í výbìr zakázky. Také identifikace èí¹níka je mo¾ná díky znaènému technologickému pokroku a snadnému pou¾ití, proto¾e k nìmu dochází zadáním kódu, který je vhodný pro danou osobu, nebo je¹tì jednodu¹¹í, pomocí speciální magnetické karty.Program Gastro Pos je jednoznaèný "Musí mít", pokud je pøítomen, je na u¾ivatelské slu¾bì na nej¹ir¹í a nej¹ir¹í úrovni! Gastro Pos se pou¾ívá a oceòuje v mnoha skvìlých restauraèních zaøízeních a výborných barech! Tak neváhejte a pøemý¹lejte o svých potøebách a nechte svùj domov je¹tì vzrùst!