Spoleenost gestaeniho programu

Dne¹ní obchodní software vy¾aduje legitimní verzi operaèního systému Windows a originální, dostateènì výkonný poèítaè. Dokonce i mo¾nosti, které nevy¾adují instalaci, fungují v cloudu a pracují v oknì prohlí¾eèe, nebudou uspokojovat 512 MB provozní pamìti.

Catch Me, Patch Me!Catch Me, Patch Me! Inovativní způsob, jak zhubnout

Ve formì, kdy správce nechce být otrokem neustálé aktualizace poèítaèového hardwaru, s ním spolupracuje klasický program cdn. Pravdìpodobnì jeden na námìstí pracuje pod systémem DOS a neznamená to, ¾e jeho data skonèily pøed 30 lety. Aplikace je tvoøena tøemi základními moduly: fakturace skladu, která doká¾e zpracovat i velký sklad, lidské zdroje, podporu politiky øízení lidského kapitálu a záznam pracovní doby a finanèního a úèetního servisu pro ka¾dou situaci úèetnictví. Pracuje bezproblémovì s èteèkami èárových kódù, pokladny a fiskálními tiskárnami, tiskem pøíjmù a fakturaèními pøístroji SET. S jeho slu¾bou mù¾ete mluvit libovolným poètem èasopisù a poèítat práci na základì konkrétních receptù. Systém umo¾òuje vystavování, zúètování a úètování zálohových faktur. S doporuèením klasického cdn programu mù¾ete pro ka¾dého partnera pou¾ít rùzné slevové schémata a ceníky individuálnì, aby pøipravené dokumenty obsahovaly správné ceny.Software zaznamenává objednávky od pøíjemcù a dokonce umo¾òuje automatickou rezervaci zbo¾í, co¾ je mimoøádnì u¾iteèné pro rychle se rozvíjející sklad. Ve formì pou¾ití vratných nádob mù¾e být pou¾ito k poèítání obalových balíkù. Aplikace pracuje s rùznými tiskárnami, kde lze tisknout ¹títky a èárové kódy.Program má více ne¾ 45 000 u¾ivatelù v plném Polsku. Pokud se z jakýchkoli podmínek nedostavuje jeho data, distributor COMARCH poskytuje upgrade na nejnovìj¹í verzi softwaru s pou¾itím a¾ 40% slev. Samotný proces je pro u¾ivatele témìø nepostøehnutelný a v¹e se provádí pomocí programu Comarch Assist.