Rozvoj technologie a kultury v mezivaleenem obdobi

Vývoj dne¹ních technologií jde na platformu je¹tì technologicky vyspìlej¹í stroje v zemìdìlském, prùmyslovém, potravináøském a také døevozpracujícím prùmyslu. Tyto stroje jsou urèeny pro urychlení a podporu výrobních procesù výrobkù ve specifickém prùmyslu. Nápoje z tìchto strojù jsou nepochybnì magnetické separátory.

Co je magnetický separátor?Jedná se o poslední jídla s vysokým magnetickým efektem (jejich mnoho závislých existuje z typu poptávky, které se pou¾ívají k mytí jiných sypkých materiálù a jednoduchých z kovových neèistot - mimo jiné:- kovové piliny- ¹rouby matic- dráty- nehty atd.Díky na¹emu majetku najdou uplatnìní prakticky ve v¹ech èástech, ve kterých se oèekává perfektní hodnota oddìlení ne¾ádoucích kovových neèistot od pracovního centra.

Zpùsoby a principy magnetického separátoru fungují?Aby bylo mo¾né plnì vysvìtlit èinnost magnetického separátoru, je nutné pøiznat jejich hlavní typy. Patøí mezi nì mimo jiné: nosníky a magnetické pásy, magnetické ro¹ty, oddìlovaèe zásuvek, bubnové bubny, pojezdové kartáèe - také známé jako magnetické ko¹»ata, ku¾ely i nìkteré technologicky pokroèilé - magnetické separátory ruènì.

Nosníky a magnetické pásyNosníky a magnetické pásy: jsou vytvoøeny pøes dopravní pásy, tak¾e si mohu vybrat kovové neèistoty z materiálù dopravovaných na dopravních pásech (jako dùkaz zeleniny a ovoce. Tato metoda magnetických separátorù se nejprve pou¾ívá v potravináøském prùmyslu.

Magnetické møí¾kyMagnetické møí¾ky: jedná se tedy o magnetické separátory, jejich¾ hlavní aplikací je separace magnetických prvkù ze v¹ech druhù sypkých materiálù - písku, granulí, zrn. Dùle¾itou souèástí oddìlovacího povrchu je povrch váleèkù (møí¾ky møí¾ky magnetického pole.

Oddìlovaèe zásuvekOddìlovaèe zásuvek: stejnì jako u popsaného typu zaji¹»ují oddìlení mìkkých magnetických prvkù od sypkého materiálu, jako jsou granule písku a zrna. Konstrukce zásuvky v¹ak výraznì zlep¹uje a naléhá na proces èi¹tìní. Zachycené, ne¾ádoucí prvky spadají do nejvíce navr¾eného a¾ do posledního zásobníku, který lze snadno vyprázdnit.

Oddìlovaèe bubnuOddìlovaèe bubnu: tento model magnetických separátorù najde své první uplatnìní v plastikáøském, recyklaèním a keramickém prùmyslu. Bubny a podélné tvary jsou vytvoøeny v kolmém re¾imu na pùsobení dopravních pásù, kde zaji¹»ují poslední èi¹tìní ne¾ádoucích kovových prvkù. Jsou velmi vhodné pro separátory v brusných komorách.

©tìtceZubní kartáèky, známé také jako magnetické ko¹»ata: znají své hlavní uplatnìní v dílnách automobilù, v závodech zabývajících se kovoobrábìním a v¹ude tam, kde mù¾e být substrát kontaminován kovovými prvky - kovovými pilinami, ¹rouby, høebíky, drátìnými díly atd.

Kónické separátoryKónické oddìlovaèe: tyto nádoby se pou¾ívají k úpravì jednoduchých a prá¹kových materiálù, èasto se umis»ují do potrubí v tzv. wyczystkach. A jejich realizace je velmi tì¾ká a mù¾e být pou¾ita i v potravináøském, keramickém a mnoha dal¹ích odvìtvích.

Magnetické separátory ruènìMagnetické separátory jsou druhým a posledním typem magnetických separátorù. Existují nejménì technologicky vyspìlá zaøízení, koneckoncù to neznamená, ¾e jsou ménì u¾iteèné. Jejich osud je znaènì vysoký. Zaèátek s èi¹tìním na konci kovových materiálù.