Registraeni pokladna

Na zaèátku stojí za to doplnit to, co zahrnuje servis registraèních pokladen: fiskalizace pokladny, nezbytné technické prohlídky, ve¹keré opravy vzniklé v prùbìhu záruky a po záruèní dobì, jako¾ i nezbytná údr¾ba. Fiskální pokladník je kromì toho zodpovìdný za vstupy do servisních prací a deklaruje, ¾e pokladna je do USA zaplacena.

Fiskální pokladny prodávají svým u¾ivatelùm dal¹í slu¾by: ¹kolení z oddìlení slu¾eb registraèních pokladen, stejnì jako pomoc pøi pohodlném programování obchodních jmen a sazeb PTU.

Pøi povinných technických kontrolách provádí servisní technik následující úkony:- vyhodnocuje stav tìsnìní pokladny, jejich synchronizaci s údaji v servisní poloze a servisní dokumentaci,- kontroluje program pokladny, jeho verzi, spolupráci s údaji v dokumentaci k pokladnì umìní a servisu,- kontroluje správnost provozu pokladny, zejména v rámci vydávání daòových dokladù,- vyhodnocuje stav pokladny, fiskální pamìti, základní desky a fiskálního modulu pro spolupráci se stavebními seznamy,- kontroluje správnost spotøebitelského displeje,- výsledek pøezkumu spolu s výhradami v servisní práci.

https://pipe-forte.eu/cz/

Svátek1. Nutné technické pøezkoumání se provede také v pøípadì, kdy u¾ivatel registraèní pokladny pozastaví svou práci nebo z neznámého dùvodu pøestal evidovat obrat v pokladnì, av¹ak neevidoval pokladnu.2. Bìhem období technické kontroly jsou stanoveny stavební okam¾iky registraèní pokladny, které jsou odpovìdné za evidenci obratu a která nesprávná ¾ivotnost mù¾e ovlivnit ¹patný výpoèet danì. Servisní technik tedy v prùbìhu kontroly nehledá závady, které se týkají fungování registraèní pokladny, ani nekontroluje, zda ostatní faktory zaøízení, napø. Mechanismus odpovìdný za tisk, napájení, fungují dobøe. Zákazník mù¾e samozøejmì po¾ádat technika, aby zkontroloval stav pokladny a zmìnil po¹kozené polo¾ky, ale budou to stejné vìci, které budou provedeny mimo technickou kontrolu.