Pronajem a pokladna

Ka¾dý podnikatel, který má ve své firmì pokladny, zápasí ka¾dý den se zbývajícími problémy, které tato zaøízení mohou generovat. Stejnì jako v¹echna elektronická zaøízení, pokladny nejsou nezávislé na nemocech a nìkdy kazí. Ne ka¾dý majitel firmy ví, ¾e ve v¹ech místech, kde jsou záznamy vedeny pomocí registraèních pokladen, by mìl mít druhé takové zaøízení - pouze v pøípadì ideálního selhání.

Nedostatek zálo¾ní pokladny EZZB pøi dal¹ím prodeji zbo¾í nebo slu¾eb mù¾e vést k ulo¾ení sankcí ze strany daòového úøadu, proto¾e to zabrání po¹kození prodejního seznamu bìhem sezóny poruchy hlavního zaøízení. Dokumenty ulo¾ené v pokladnì by mìly obsahovat pokladní servisní pokladnu. Tento seznam zahrnuje nejen opravy zaøízení, ale také údaje o fiskální evidenci pokladny nebo o zmìnì jejích my¹lenek. V servisní kní¾ce si pøejete zadat jedineèné èíslo, které daòovému úøadu dala pokladna, název spoleènosti a adresu prostor, kde je èástka pou¾ita. V¹echny tyto tipy jsou platné pøi úspì¹ném auditu daného úøadu. V¹echny ¾eleznice v pamìtní pokladnì a její opravy se øídí èinnostmi specializované slu¾by, kterou by mìli v¹ichni podnikatelé, kteøí pou¾ívají pokladny, podepsat smlouvu. Co je vysoce - mìli byste daòový úøad informovat o urèité zmìnì v pokladnì. Prodej v pokladnách by mìl být pøeveden na stálou ¹kolu, tak¾e pokud je pokladna plná, musí být stanovisko vymìnìno za moderní, pøièem¾ si pamatujete, ¾e si pøeètete pamì». Ètení pamì»ové pokladny pravdìpodobnì existuje - stejnì jako její opravu, kterou provádí výhradnì autorizovaný subjekt. Kromì toho musí být provedeno za pøítomnosti zamìstnance daòového úøadu. Od pøeètení daòové pokladny se pøipravuje pøíslu¹ný protokol, z nìho¾ jedna kopie pøichází na daòový úøad a druhá na podnikatele. Vy¾aduje, aby byl tento protokol veden spoleènì s novými dokumenty spojenými s pokladnou - jeho vrácení mù¾e vést k ulo¾ení trestu úøadem.