Pokladni nemovitost

Dne 1. ledna 2015 byly zavedeny nové pøedpisy, které znaènì roz¹iøují pùsobnost osob vykonávajících obchodní èinnost, které budou povinnì registrovány na fiskální èástku bingo hs e. Z tohoto dùvodu bude muset mnoho jednotek zakoupit pokladnu. To není malý náklad. Vzhledem k tomu, ¾e prodejci pokladen jsou si dobøe vìdomi, ¾e nemá cenu v cenì, budou kupci, nebudou ni¾¹í ceny. Mù¾e to znamenat stejné velké výdaje pro investora, který si koupí pokladnu. Víte, nicménì, ¾e podnikatelé jsou poprvé, kdy¾ zákazníci mohou pøevést náklady na nákup pokladny?

Podle èl. 111 odst. 4 osoby, které zaènou zaznamenávat pohyb a vý¹i danì splatné z daòové èástky, mohou odeèíst z danì náklady na nákup v¹ech finanèních pokladních poukázek ve vý¹i 90% své ceny, av¹ak nejvý¹e 700 PLN.Co je tøeba udìlat pro získání vrácení nákladù na nákup pokladny? V souèasné dobì musí daòoví poplatník vrátit písemné oznámení, ve kterém bude informovat o hodnotì zakoupených daòových registraèních pokladen. Vyrábí se vedoucímu pøíslu¹ného daòového úøadu. Proto musí být pøipraven pøed registrací prodaného výrobku na èástku, kterou øíká. Nezapomeòte, ¾e pokud pøekroèíme tento èas, nedostaneme vám refundaci, tak¾e stojí za to sledovat èas. Dále je tøeba uvést, ¾e vzhledem k tomu, ¾e máme pouze jednu daòovou pokladnu, nemusíme ji podávat na vlastní formuláø - staèí vyplnit registraèní pokladnu, která je uvedena na pøihlá¹ce. Tak¾e pravdìpodobnì prodáte zøejmé, ale stojí za to pøipomenout, ¾e základem náhrady za nákup pokladny bude potvrzení (nebo nový symbol nákupu. Pus»me ho.Jak naznaèuje otázka úhrady nákupu pokladny na úspìchu daòových poplatníkù? Øeknìme, ¾e daòoví poplatníci s DPH doufají, ¾e vypoøádá nákup pokladny pouze v smlouvì o DPH za období, ve kterém zaèaly zaznamenávat tr¾by za fiskální èástku. Daòový plátce DPH, pokud se odhaduje jako mìsíèní, se mù¾e spoléhat na 25% (ale ne vy¹¹í ne¾ 175 PLN danì vrácené na úèet, v pøípadech, kdy existuje pøebytek danì splatné po splatnosti. V celé situaci mù¾e plátce DPH platit ve ètvrtletním týmu èinit 50% splatné èástky za obchodování, ale ne daleko od 350 PLN.