Pokladni misieni zprava jak na to

Spoleènì s nárokem do konce roku 2014 nebyl subjekt, jeho¾ prodej na situaci fyzických osob, které nevykonávají podnikatelskou èinnost, a zemìdìlcù s pau¹ální èástkou nepøevy¹oval 20 000 PLN roènì, nucen evidovat prodeje v registraèních úøadech. Jak se tato ustanovení zmìnila? Je pokladna ve stravovacích zaøízeních bì¾ná?

Od roku 2015 se tyto pøedpisy pøestaly pou¾ívat pro ¾eny, které provozují malé bary, prostory s pøipraveným jídlem a stánky s rychlým obèerstvením. Podstata platných ustanovení je také jednoduchá pro subjekty poskytující stravovací slu¾by ve velkých stravovacích zaøízeních. Jedná se o ty, kteøí poskytují své slu¾by sezónnì. Podobná situace je v úspìchu subjektù, které hrají s pøípravou potravin pro externí u¾ivatele.V souvislosti se zmìnou pøedpisù v roce 2015 jsou od nynìj¹ka v¹ichni daòoví poplatníci, kteøí se zabývají gastronomickými slu¾bami, naprosto povinni pou¾ívat pokladnu pøi prodeji. Ve své souèasné podobì není místo pro velikost prostor, nebo je to pak vá¾ná restaurace, nebo malý bar sám, a» u¾ to funguje sezónnì nebo po celý rok. Dosa¾ení polohy není dosud dosa¾eno.Je tøeba pomoci tomu, aby zákonodárce uva¾oval o období pro zavedení takových pokladen v oblasti stravování. Proto by mìla být registraèní pokladna ve stravovacím klubu zavedena nejpozdìji do 1. bøezna 2015. Do té doby musela být pokladna ji¾ znesvìcena, naprogramována, ochotna pracovat a dodateènì nahlá¹ena daòovému úøadu. Pokladna by si také mìla pamatovat instalovaný software pro gastronomii, s dal¹ími sazbami DPH pro produkty z jiných kategorií. & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp;

Pøi úspìchu poskytování stravovacích slu¾eb, ¾e k 31. 12. 2014 nepøesáhl poplatník limit obratu (20 000 PLN, musela pokladna vstoupit do své práce nejpozdìji 1. bøezna 2015. Kdy¾ v¹ak daòový poplatník provozující malou gastronomii pøed 1. lednem 2015 pøekroèil limit obratu, který má být z pokladny odstranìn, a nikoli v prosinci pouze v listopadu, musela být daòová èástka zaplacena do 1. února 2015.Za zmínku stojí i povinnost pou¾ívat fiskální registraèní pokladny pro stravovací zaøízení otevøené po 1. 1. 2015. V tìchto prostorách by toti¾ mìla být registraèní pokladna urèena do dvou mìsícù od konce mìsíce, ve kterém byla vytvoøena první gastronomická pomoc.