Pokladna jak si objednat nakup

Kdokoliv, kdo má co do èinìní s obchodem, také zázraky o pokladnì. Nebo je nìjaký smysl? Chci být takhle? Jakmile budou va¹e pochybnosti vyøe¹eny a víme, ¾e musíme mít takovou èástku - vzniká dal¹í otázka. Která mìna bude pro mì vhodná. Zaèneme se dívat na internet. A víme stále ménì a ménì.Zaèal jsem to stejnì. Èelil jsem takovému problému a èetl jsem ho, èím ménì jsem to vìdìl. Zeptal jsem se specialisty a v¹echno bylo jasné.

Dozvìdìl jsem se, ¾e celá pokladna má dvì èísla. Jedním z nich je jedineèný bod pokladny. Je to poslední èíslo pøidìlené výrobcem zaøízení, které je pøi fiscalizaci zadáno do fiskální pamìti. Druhé èíslo je registraèní èíslo. potom existuje plné èíslo, které pøidìluje pøíslu¹ný daòový úøad. Registraèní èíslo by mìlo být natrvalo aplikováno na jeho fiskální jídlo a mìlo by být také napsáno v místì zaøízení. U¾ jsem to vìdìl, ne jiné èíslo na úètu. Jediným zpùsobem, jak jsem zjistil, jaké zaøízení bude pro mì nejlep¹í. & Nbsp; & nbsp; Novitus small plus se ukázal být nejúèinnìj¹ím a nejúèinnìj¹ím. & nbsp; Byl jsem velmi ¹»astný. Klidnì splnila v¹echna moje oèekávání. Moje firma potøebovala fiskální zaøízení, ke kterému jsem mohla pøipojit i dal¹í prvky. Ukázalo se, ¾e jsem se zbyteènì bojí, ¾e nebudu vìdìt, jaké peníze jsem mìl koupit. Zaøízení jsem koupil a okam¾itì zkontroloval jedineèné èíslo pokladny. Pak jsem oznaèil registraèní èíslo. Moje peníze byly na to pøipraveny. Trvalo to nìjaký èas, ne¾ jsem trénoval tým, ne¾ jsem oèekával. Dobrá hotovost znamená, ¾e se na nìm koná „intuitivnì“, ¾e v nìm nepoèítám nic obtí¾ného. Kdy¾ ke mnì pøi¹el pøítel a zeptal se mì, jak jsem vìdìl, jakou èástku mám koupit, mohla se jen usmát. Obhájila se témìø jako specialista na pokladny. Dnes vím, ¾e koupí takové èástky na internetu - budeme také dostávat profesionální rady a odpovìdi na otázky, které nás trápí.V¹e, co je jiné, je pro nás ¹ikovnì "ru¹ivým" zpùsobem. Pøíprava takových technických zmìn v¹ak mù¾e pøinést spoustu radosti. Pokud nìco potøebujeme - nebojte se.