Obsah oizeni lidskych zdroju

Software Enova byl vytvoøen skupinou profesionálù. Nejlep¹í designéøi, programátoøi a testeøi v prùbìhu let neúnavnì pracovali na tom, aby dodávali zbo¾í k dokonalosti. Jejich dokonalost je také dlouhá léta úzké dohody s klienty, kteøí mohou poskytovat podporu 24 hodin dennì, sedm dní v týdnu. V¹ichni mu¾i jsou zva¾ováni individuálnì. Pøátelská a úzká spolupráce umo¾nila vyvinout software tak, aby také ¾il zdravìji a také praktiètìji, tak¾e bych na IT trhu nemìl vlastní.

Program Enova Kadry a P³ace je software, který efektivnì podporuje správu u¾iteèného kapitálu v ka¾dé spoleènosti. Zabývá se kanceláøemi, které zamìstnávají nìkolik a¾ nìkolik tisíc zamìstnancù. Tento program mapuje komplexní organizaèní strukturu spoleènosti s vynikající schopností a efektivitou. Software splòuje v¹echny po¾adavky polské legislativy. Pokud jde o evidenci osobních údajù, výpoèet pøíspìvkù na sociální poji¹tìní, daní, mezd a nemocenských dávek. Software je urèen pro ¹irokou ¹kálu pøíjemcù. Mohou být vyu¾ívány mimo jiné zamìstnanci správní rady, úèetními kanceláøemi, spoleènostmi poskytujícími slu¾by v oblasti poèítání práce nebo personálními záznamy, jako¾ i zamìstnanci samotného personálního oddìlení.

Stojí za to vìøit spoleènosti s dlouholetými zku¹enostmi. Vyberte si software Enova HR a mzdy pro rùst, stejnì jako lep¹í provoz va¹í vlastní znaèky. Program poskytuje výhody v oblasti zlep¹ování procesù øízení lidských zdrojù, efektivity systému, minimalizace rizika chyb, automatizace procesù, rychlého a intuitivního seznámení s ¹irokými znalostmi o lidech. Software ¹etøí èas v personálním oddìlení a pomáhá oddìlení v tì¾kostech jeho pøirozené práce. Program zaruèuje plnou spolupráci se v¹emi úmluvami a zákonnými podmínkami pùsobícími na celém území na¹í zemì.

Vyberte si software Enova HR a mzdy a zjistìte, ¾e personál IT je jednoduchý, máte k dispozici 24 hodin sedm dní v týdnu. Pomohou instalovat, konfigurovat a otevírat software, pøipravovat firemní IT systém pro výrobu se softwarovým prostøedím.