Neplodnost v krakovi

Neplodnost u mu¾ù je primárnì zpùsobena nízkou motilitou spermií, ¹patnou kvalitou spermií nebo pohlavním traumatem. Nejèastìji je neplodnost výsledkem nízké kvality spermatu, tj. Sní¾ení poètu spermií (ménì ne¾ 20 milionù v 1 ml nebo sní¾ení jejich poètu pohybù.

http://cz.healthymode.eu/vivese-senso-duo-oil-effektiv-hartab-forberedelse/

My¹lenka se pamatuje mimo jiné sexuálnì pøenosné nemoci a pøehøátí varlat (èasté pou¾ívání sauny, tìsné a bezvìtøí prádlo. Nìkdy je neplodnost zpùsobena po¹kozením varlat nebo vajíèka v úspìchu infekce nebo zranìní. To nìkdy vede k postupu v semene zralých spermií a nìkdy dokonce i úplné neplodnosti. Jiné choroby srdce, ledvin a plic mohou také ovlivnit reprodukèní práci.

léèbaPrvním krokem pøi operaci mu¾ské neplodnosti je zmìna zpùsobu ¾ivota. Urèitì pomù¾e s finanèní èinností a opou¹tìní drog, jako je alkohol. Kvalita spermatu je pozitivnì ovlivnìna dietou s nízkým obsahem tuku, vysokými výsledky a zeleninou a slou¾í tìlu vitamíny I a C. Pokud je neplodnost klíèem k hormonálním poruchám, pacientovi jsou pøedepsány hormony. Obstrukce vas deferens se v nìkterých pøípadech týká operace.

pøíèinyNeplodnost, která má stále genetický základ. Stojí za to, ¾e se to týká hlavnì v pøípadì, kdy ¾ena pøi¹la z kanceláøe k nìkolika potratùm. Èasto dochází ke sní¾ení plodnosti z abnormalit chromozomù. Také existuje poslední kategorie genu cystické fibrózy. Dùvodem neplodnosti je pravdìpodobnì také ¾ivá pøíu¹nice. Toto onemocnìní dìtského vìku u mladých chlapcù je velmi nebezpeèné. A¾ 1/3 mu¾ù po sexuální zralosti mù¾e za¾ívat zánìtlivé otoky varlat, které mohou zpùsobit neplodnost. Sexuálnì pøenosné nemoci jsou stejnì znepokojivé. Infekce vytvoøené Chlamydia trachomatis nebo Mycoplasma hominis mohou dokonce vést k trvalé neplodnosti.Za zmínku stojí systém Kallman. Existuje pak genetická porucha, která je charakterizována nedostatkem nebo zmizením zápachu a nìkdy opo¾dìného puberta. Mu¾i s touto poruchou mají velmi malé varlata, penis a nízké hladiny testosteronu. Pacienti se semennou plochou vìt¹í ne¾ 2,5 cm jsou urèeni k léèbì.