Nahodne udalosti matura ukoly

Specifiènost technických pøekladù spoèívá v zadávání obsahu dokumentace do správné úmluvy, proto¾e jak odesílatel, tak pøíjemce zprávy se zastaví na technickém pøedmìtu na základì jazykové konvence platné pro konkrétní oblast, èást nebo spoleènost. Nejdùle¾itìj¹ím rysem technického pøekladu je technický styl vyjadøování, tj. Specializovaný zpùsob formulace my¹lenek, prvoøadou prioritou je poskytování informací, proto jsou dal¹í jazykové funkce udr¾ovány na minimu, tak¾e ¾ádné zdobení neporu¹uje základní vlastnost textu, co¾ je u¾iteènost v øízení in¾enýrství.

Úkolem technického pøekladu je poskytnout pøíjemci stejné informace jako v psaném textu ve zdrojovém jazyce. Norma pøijatá pøekladatelskými kanceláøemi ve Stolici vybírá pøedem navr¾ený technický pøeklad pro ovìøení. Dále je zde základní slo¾ka postupu tvorby technického pøekladu, který hovoøí i o velké tøídì pøipraveného pøekladu. Ètení textu provádìjí ovìøovatelé, proto¾e teze tøetí strany je nezbytná pro spolehlivou kontrolu technického pøekladu, který aktivnì nepøispìl k pøekladu dokumentu a z dálky mù¾e pøezkoumat jeho princip.

Korekèní a jazykové ovìøování technického pøekladu je vrcholnou dobou pøekladu. Nìkdy je v¹ak mo¾né, ¾e obsah základu je s èlovìkem neustále projednáván a úèelem konzultací se zamìstnavatelem je urèit prùmyslovou terminologii, kterou pou¾ívá. Pro harmonizaci terminologie, která je souèástí technických pøekladù, jsou nová IT øe¹ení, jejich¾ pøedpokladem je podpora pøekladatelského procesu a terminologie pojmù pou¾ívaných v pøekladech v terminologických databázích. Zbývající jazyková verze také mìní texty popisující grafické prvky, které musí být také pøelo¾eny a upraveny v èíslech.