Muj vzduch chyta

Ka¾dý den, a to jak v místnosti, tak v podniku, jsme obklopeni bohatými vnìj¹ími látkami, které obsahují pøedstavu o jejich pùsobení a formì. Vedle základních odpadù, jako jsou: místo, teplota, zvlhèování okolí a podobnì, musíme vybudovat daleko déle. Vzduch, který dýcháme, neexistuje v dokonale èistém, ale kontaminovaném, samozøejmì v homogenním mìøítku. Pøed zneèi¹tìním prachu se mù¾eme skrýt no¹ením masky s filtrem, ale pøesto existují dal¹í nebezpeèí ve vzduchu, které jsou v¾dy obtí¾né najít. Patøí sem pøedev¹ím toxické výpary. Zamìøit je dùle¾ité, ale z velké èásti díky zaøízení, jako je napøíklad tvar toxických plynovým senzorem, který detekuje obsah patogenních èástic a jejich pøítomnost, tak¾e nám øíká o hrozbì. Toto riziko je bohu¾el velmi nebezpeèné, proto¾e nìkteré látky, pokud jsou dùkazy o Èadu bez zápachu a jejich pravidelný výskyt v obsahu vede k vá¾nému po¹kození zdraví nebo ke smrti. Kromì rocku pøedstavovat nebezpeèí pro nás dal¹í faktory zjistitelné detektorem, napøíklad sulfidu daruje, co plná koncentrace je velice pøíjemný a bì¾í na momentální paralýzy. Dal¹í jedovatý plyn je oxid uhlièitý, stejnì jako nebezpeèné jak ji¾ bylo uvedeno, a èpavek - plyny vyskytující se pøímo ve vzduchu, ale pøi vy¹¹í koncentraci nebezpeèné pro v¹echny. Detektory prvky jedovaté zde také ozón a oxid siøièitý, který plyn je hloupý z atmosféry a vytváøí predispozici k uzavøení vyplnìní prostoru v blízkosti zemì - s poslední pocátku pøesnì tak, jak pokud jsme vystaveni na ¾ádost látky, èidla by mìla být umístìna v ideální poloze pro cítil hrozbu a vyprávìl nám o nìm. Ostatní plyny niebzpiecznymi èelí nás senzor mù¾e upozornit provozní ¾íravý chlór a vysoce toxický kyanovodíku, stejnì jako s ve vodì rozpustnou nebezpeèný chlorovodík. Jak je to mo¾né, musíte nainstalovat snímaè toxického plynu.