Man elstvi a byt kmotrem

Anémie, známá také jako anémie, je stav, ve kterém prostupuje ke sní¾ení poètu èervených krvinek. Existují i jiné dùvody pro anémii ve zdravém lidském systému: pravdìpodobnì dochází ke ztrátì krve sní¾ením produkce erytrocytù nebo v kontaktu se sní¾ením ¾ivota erytrocytù. Nicménì, pro lidi s nadìjí, definice anémie vypadá trochu jinak. Bìhem tìhotenství dochází k nárùstu objemu pøírody, stejnì jako její øedìní, tak¾e poèet èervených krvinek je sní¾en, anémie je pomìrnì jednoduchý jev. V prùbìhu tìhotenství proto hovoøíme o výskytu anémie, kdy¾ dosáhne poklesu hemoglobinu pod 10 g / dl nebo hematokritu pod 30%.

Ne v¾dy to znamená, ¾e velký nedostatek èervených krvinek v budoucím mateøském systému mù¾e vést k poruchám vývoje plodu a hypoxie. V hlavním trimestru tìhotenství mù¾e vést k naru¹ení implantace embrya a dokonce ik potratu. V novém trimestru mù¾e vést k vrozeným vadám, zatímco ve tøetím pøedèasném porodu.

Faktory podporující chudokrevnost u tìhotné ¾eny jsou pøedev¹ím konzumace alkoholu a kouøení. Dal¹ím tìhotenstvím je nepøeberné mno¾ství nedostatkù, ahojù a nutrièních výhod ve stravì, které poptávka po tìhotenství ¾ije dostateènì rychle. Léèba anémie závisí na její záva¾nosti a pøíèinì. Mírná anémie zpùsobená nedostatkem ¾eleza je stále léèena perorálními látkami, které pøidávají nìkteré z nich. Velmi vzácnì je také zahájen intravenózní nedostatek ¾eleza, pak je dùle¾ité více ne¾ úspìch u¾ívání doplòkù stravy. Existují pøípady, kdy bude zapotøebí více krevních transfuzí - to je zejména pøípad tì¾kého krvácení, co¾ je dùkaz bìhem separace placenty.

Anémie je relativnì snadno rozpoznatelná porucha, její projevy jsou:

únava,slabost,bolesti hlavy,problémy se suvenýry a soustøedìním,závratì.

Pokud jste tedy tìhotná, v¹imnete si nìkterého z vý¹e uvedených faktorù, nezapomeòte se poradit s lékaøem, proto¾e neo¹etøená anémie mù¾e vést k vhodnému po¹kození plodu a dokonce ik úmrtí.