Lekaoske prohlidky a volny den

Kolposkop vy¹etøení je otázka, která mù¾e hodnì pomoci pøi odhalování nemocí pacienta, co¾ bude taková otázka. Colposcope je pak zdravotní zaøízení, které se pou¾ívá k shroma¾ïování kusu tkánì z vagíny, stìny dìlohy nebo vulvy.

Diet Duet

Díky tomu mù¾e pøíslu¹ný lékaø, s odpovídajícími názory, vypadat lépe na takovém tkáni a zjistit, zda na nìm existují nìjaké zmìny. Kolposkopie je otázka, která díky dobrému vybavení doká¾e lékaøovi pøesnì prohlédnout vagínu, stìnu dìlohy, kanálu a vulvy pacienta. Existuje souèasná studie, která prakticky osmdesát procent umo¾òuje najít rakovinu, co¾ bohu¾el není bohu¾el vyléèitelná choroba. Díky této studii mù¾e být rakovina zji¹tìna ji¾ v poèáteèní fázi, a to díky tomu, proè existuje zpùsob léèby pacienta. Cytologie, která se obvykle provádí bìhem vy¹etøení u gynekologa, detekuje zmìny rakoviny pouze u sedmdesát procent. Lékaøi jsou v¹ak ji¾ toho názoru, ¾e hodnì z nich je kombinovat obì techniky, tj. Provést cytologické a pozdìji kolposkopické vy¹etøení. Obì integrované metody poskytují prakticky sto procent pravdìpodobnosti zji¹tìní rakoviny v takové fázi, ¾e po okam¾itém zákroku bude léèitelná. Díky kolposkopu, který vám umo¾òuje prohlí¾et ¾enské orgány, doktor mù¾e urèit místo operace a poté, co byl zpùsoben, mù¾e zjistit, jestli ho správnì opustil. Cytologické vy¹etøení je otázka, která je navr¾ena osobám, které pøekroèily dvacátý pátý roèník stravování a pohlavní styk. Jakýkoli nesprávný výsledek (dokonce i nejmen¹í odchylka v cytologii by mìl být dále ovìøen, napøíklad pouze pomocí kolposkopu. Pøed takovým testem je nutno odmítnout vniknutí do dìlo¾ního èípku a vagíny, tak¾e gynekologické vy¹etøení nelze provést nebo sexuální styk je povolen nìkolik dní pøed vy¹etøením. Kromì toho se otázka nevyvolává bìhem menstruace. Medicína se otevírá hodnì. To je zvlá¹tì dobré, proto¾e boj proti rakovinì, který je ji¾ pova¾ován za nevyléèitelné onemocnìní, je skvìlý. Bohu¾el, detekce tohoto onemocnìní se pøíli¹ pozdì prakticky v¾dy vrhá na pacientovu smrt. Proto je pravdìpodobné, ¾e kolposkopové vy¹etøení bude obzvlá¹tì jedineèným zpùsobem protichùdnosti.