Legraeni deprese

Obvykle se pøedpokládá, ¾e deprese vytváøí svùj vlastní dopad výluènì na pacientovu psychiku. V ¾ádném pøípadì neexistuje souèasná norma! Èasto je oblast dopadu onemocnìní na fyziologický vzhled zla stejnì populární, kdy¾ je na mysli. Somatická onemocnìní jsou typické fyzické nemoci, které ovlivòuje psychologické faktory. Naopak, existuje v pøípadì deprese souèasnì. Za prvé mù¾e být deprese prvek, který urèuje existenci mnoha somatických onemocnìní, jako je diabetes nebo kardiovaskulární onemocnìní. Jedná se tedy o nehodu, kdy se symptomy deprese poprvé objevily u pacienta a pak se rozvinuly, co¾ pøispìlo ke vzniku vý¹e uvedených onemocnìní. Èasto se èasto pamatuje na místo, kde se objevují pøíznaky deprese po diagnostice somatických onemocnìní. V takovém prvku deprese úèinnì zhor¹uje fyziologické onemocnìní, brání jeho dobrému fungování a tomu, co zvy¹uje jeho vzory a velké úèinky.

Vìt¹ina pøíznakù deprese mù¾e ¾ít, zatímco je pova¾ována za opravdu somatické pøíznaky. Jsou vìt¹inou pøizpùsobeny takovým pøíznakùm, jako je ztráta mo¾nosti potì¹ení, ztráta zájmu, brzký porod a nepokoj, spánek bez spánku, nedostatek chuti k jídlu a neustálé hubnutí. Mìl by zmínit, ¾e somatické symptomy nejsou v¾dy pøíznakem nebo dùsledkem deprese. Nìkdy, fyzickým onemocnìním, uvìdomí si deprese ¹patným zpùsobem, aby se jasnì zaèal nebo zintenzivòoval. Dùvody, proè se do této situace dostanou, jsou rùzné. Urèitì dùraz na to vede k zhor¹ení blahobytu slabých lidí a pou¾ívá pøesvìdèení, ¾e nedojde k úplnému vyléèení této nemoci (zejména v pøípadì úspìchu obtí¾ných a nevyléèitelných onemocnìní. Významný zisk tak také zahrnuje zpùsob, jakým pacient stoupá k rodinì, a podmínky, za kterých musí trpìt. Doba není ¹ance na úplné vyléèení této nemoci, do které jsme vstoupili. Nicménì díky novému léku existuje v¾dy nadìje potlaèit jeho vadu nebo latenci pøíznakù. Nicménì deprese, která mù¾e být klíèem k nemoci, pouze zhor¹í zdravotní stav pacienta a v mnoha úspì¹ích doká¾e zcela eliminovat i ty nejmen¹í ¹ance na vyléèení. Proto je dùle¾ité zkoumat zdraví pacienta nejen fyzicky, ale i psychologicky.