Leeba poeitaeove zavislosti

Nìkteøí lidé mohou chybnì si myslet, ¾e rùzné formy závislosti se vztahují pouze na neomezenou spotøebu psychoaktivních látek. Ale pro miliony lidí byla oslabená závislost brána neustálým vyu¾íváním internetové platformy. Závislost na internetu závisí na domácím procházení webù World Wide Web a rozsáhlé práci na rùzných sociálních sítích. Toto vede u¾ivatele nejen k de-stresu (tím, ¾e se oddìlí od problémù ka¾dodenního ¾ivota, ale vytváøí a pejorativnì své bytosti v reálné realitì.

Tento fenomén je stále relativnì novýZávislost na Internetu èasto zpùsobuje poruchy v psychofyzikální tøídì a oslabuje schopnost mezilidské komunikace a ekonomické efektivnosti jednotlivce. Navzdory skuteènosti, ¾e závislost na internetu je v Polsku stále je¹tì druhým fenoménem a stále existuje nedostatek penìz na financování seriózního výzkumu tohoto onemocnìní, jsou v¹echna data pova¾ována za významný rozsah tohoto záva¾ného jevu. Léèba patologického znepokojení s virtuálním svìtem je podobná pøi léèbì jiných závislostí. Prvním krokem je pøiznat se k tématu zneu¾ití internetových zdrojù. Poté se musíte pokusit omezit pou¾ívání webových stránek.

Jak pracují pacienti?Moderování je nezbytné v plných rovinách ¾ivota. V moderním pøíkladì se závislost odehrává tam, kde chybí zdravý rozum. Psychologické dùsledky naru¹ení èasových pomìrù souvisejících s èasem stráveným na internetových kartách jsou neverbální a slovní komunikaèní poruchy a deprese zpùsobené nedostatkem pøipojení k internetu. Závislý se systematicky stáhne ze spoleèenské existence. Jejich dobrou rovinou existence je imaginární virtuální svìt. Jeho nezapomenutelné zdroje zcela vy¾adují èas, nìkdy naru¹ují pøirozený denní cyklus odpoèinku a trvání. Existuje také pomìrnì ¹kodlivá závislost pro ¾eny, proto¾e také zpùsobuje labilní koncentraci v podobì hormonù, glukózy a dal¹ích látek nezbytných pro hladké fungování tìla. Závislost na internetu postihuje mu¾e v celé vìkové skupinì. Proto by mìl øídit dobu strávenou ve výstavbì, aby se bì¾ný u¾ivatel internetu nemusel stát sí»ovým alkoholikem.