Klasifikace zon nebezpeenosti vybuchu

Smìrnice 94/9 / ES (ATEX je normativní písmeno, které platí také pro zaøízení a systémy øízení. Diskutovaná zaøízení jsou urèena k tomu, aby se nacházela ve støedu oblastí s výbuchem metanu nebo uhelného prachu. Souèasná smìrnice je skuteèností Evropského parlamentu a doporuèení ze dne 23. bøezna 1994.

A v místním právním systému byl prezentován na platformì vyhlá¹ky ministra hospodáøství ze dne 22.12.2005. OJ È. 263, polo¾ka 2203 Hlavním zámìrem této zásady je pøedev¹ím sbli¾ování právních pøedpisù èlenských státù, které se zabývají zaøízeními a ochrannými systémy pou¾ívanými v oblastech výbuchu metanu a / nebo uhelného prachu. Tato smìrnice se vztahuje na zaøízení a navíc na ochranné systémy urèené pro pou¾ití v prostøedí s nebezpeèím výbuchu. Souèasnì je tøeba poznamenat, ¾e informace se souèasnì týkají bezpeènostních, øídicích a regulaèních zaøízení. Tato zaøízení jsou poskytována za úèelem mimo diskutované zóny, ale zpùsobují bezpeèný pøístup k zaøízením a ochranným stylùm dat k cíli v oblastech ohro¾ených výbuchem.Existují výjimky ze smìrnice ATEX. Dotèená plodina není spojena mimo jiné se zdravotnickými prostøedky, které jsou odebírány v lékaøském prostøedí. Zøídka se kombinuje s domácími spotøebièi, osobními ochrannými prostøedky, lodìmi, dopravními prostøedky.Tento akt Evropské unie má specifické po¾adavky, které jsou vráceny v nìkterých norem. Kromì toho koule klasifikován nebezpeèím výbuchu sledují to, co je v dodatku A k vùli 1999/92 / EC ATEX137 ze dne 16.12.1999 „Na malé po¾adavky a zvý¹it dùvìru ve zdraví pracovníkù potenciálnì vystaven praxi v oblastech s výbu¹nou atmosférou“.Dánsko a ochranné systémy mohou být pøedmìtem jiných smìrnic, které se týkají jiných vnìj¹ích aspektù, a které na nìm stále obsahují oznaèení CE. Toto oznaèení by mìlo být viditelné, jednoduché a silné.Souèasná smìrnice bude nahrazena novou zásadou ATEX 2014/34 / EU. Stane se posledním dnem 20. dubna 2016.