Identifikace nebezpeei v pracovnim prostoedi

Inovaèní prùmysl vyu¾ívá desítky tisíc hoølavých a rychlých látek. Parametry plynù a kapalin v síle výjimek jsou dokonale rozpoznány a zdokumentovány. Identifikace nebezpeèí, která plynou z jejich pøítomnosti v prùbìhu výroby, je tedy docela dobrá. Situace se zastaví s velkým mno¾stvím energie, které je obtí¾né úspì¹nì pøemístit, skladovat nebo zpracovávat sypké materiály. V mnoha úspì¹ích jsou zdánlivì ne¹kodné látky, jako je mouka, døevo, cukr, kakao, hliník nebo papír v pra¹né situaci, nebezpeènými výbu¹nými hrozbami.

Prùmyslové instalace centrálního vysávání se pou¾ívají k úpravì usazeného prachu z parketových podlah, plochých povrchù a konstrukce zaøízení a hal. Zachází proto s udr¾ováním èistoty ve smyslu práce, která chrání pracující lidi a instituce a zaøízení pøed nièivým vlivem prachu, v souèasné hrozbì sekundárních výbuchù. Ka¾dá spoleènost, která vyrábí prùmyslové instalace, musí provést instalaci v souladu s platnými normami obsa¾enými ve smìrnici.

Dùle¾itý úkol, kterým je centrální vysávání:- ochrana zdraví a ¾ivota ¾en sedících v bytì pøed nepøíznivými úèinky prachu.- ochrana strojù a nástrojù pøed poruchami v dùsledku ru¹ení prachu,- ochrana staveb také lidí, kteøí pí¹ou aktivity proti úèinkùm nekontrolované erupce pylu.

Pozor - nebezpeèí výbuchuV pøípadì, ¾e se do procesu vysávání podílejí hoølavé nebo výbu¹né látky, plyny, prach, kapalné páry nebo hybridní smìsi, existuje vysoké riziko nekontrolovaného výbuchu. Tato událost pak zpùsobí po¹kození jednotky pro odstranìní prachu i celé jednotky. Podle statistik jsou filtraèní jednotky a cyklóny kvalifikovány pro vìt¹inu zaøízení, která jsou vá¾nì ohro¾ena výbuchem.

Centrální vysávání a výbu¹ná bezpeènostJak bylo uvedeno vý¹e, nejdùle¾itìj¹ími významy centrálního systému vakuového èi¹tìní jsou minimalizace rizika sekundárního výbuchu eliminováním tzv. zbytkový prach. Øe¹ení tak maximalizuje výbu¹nou a po¾ární bezpeènost jednotky, dal¹í umo¾òuje sní¾it náklady spojené s pøizpùsobením instalace procesu po¾adavkùm smìrnice ATEX. Proto je tøeba poznamenat, ¾e v pøípadì hoølavých a výbu¹ných prachù musí instalace centrálního vysávání splòovat pøísné po¾adavky smìrnice ATEX.