Gastronomie 23

Poté, co mìl anglický termín trénovat & nbsp; (to znamená výcvik je znaèka interaktivního vzdìlávacího procesu rozvinutí prostøednictvím kombinovaných technik psychologických vìd. Existují aktuální typový výcvik pracovníkù poèítání provádìní rozhodovacího procesu jako odpovìdi na své profesní problémy, které pomáhá jednotlivcùm nebo kanceláøí ve více dynamickým tempem rùstu a umo¾òuje zefektivnìní firmy. & Nbsp; uèitel modelové lokality jsou trenéøi, kteøí vykonávají s renomovanými zákazníky nových letadel napøíklad v kontaktu s jejich podnikáním, profesním rozvojem a navíc diskutují o otázkách týkajících se mezilidských vztahù s ostatními zamìstnanci.

Profesionální kouèování umo¾òuje klientùm èinit inteligentnìj¹í rozhodnutí, plnì obsazovat jejich pøirozené pøedpoklady, specifikovat jejich cíle a soustøedit se na optimalizaci èinností, které vedou k jejich naplnìní. Kouèování je proces sebevybudování, jeho¾ nejdùle¾itìj¹ím projektem je zlep¹ení sebevìdomí klienta a podpora pøi autonomním provádìní zamý¹lených zmìn na základì jeho vlastních závìrù a intelektuálních programù. Dal¹í èásti uvedené v ¹kolení pro zamìstnance v celém kouèování jsou:

Eron PlusEron Plus - Nejsilnìj¹í vzorec na podporu erekce!

kouèování je zcela dobrovolné vzdìlávání;trenér nemá pro klienta dobré pøedpisy;neuèuje lidi, pro nì pracuje pouze v procesu odhadu;je strukturován na základì otázek a stimuluje my¹lení;musí existovat atmosféra úcty a pomoci pro názory klienta;cílem je vést k konkrétním zmìnám.