Fyzicka osoba vystavi fakturu

Ka¾dý daòový poplatník prodávající zbo¾í fyzickým osobám je odpovìdný za evidenci obratu pomocí pokladny. Toto øe¹ení umo¾òuje aplikovat vhodná øe¹ení u daòových úøadù. To je zpùsobeno zákonem a je zøejmé.

A co selhání daòové pokladny?

V tìchto vìcech se poskytuje v tzv. Rezervním fondu. Její dispozice není zákonným po¾adavkem a je problémem ka¾dého mana¾era pøedem uva¾ovat o takovém vydání. Dokonale splòuje nové druhy nouzových situací, které chtìjí opravit správné vybavení. Zákon o DPH ve skuteènosti jasnì stanoví, ¾e není-li mo¾né vytvoøit obchodní rejstøík s rezervním pokladníkem, mìl by poplatník pøestat prodávat. Rezervaèní úøad mù¾e u¹etøit zbyteèné a nepøedvídatelné výpadky v roli. Stojí za to mít, ¾e ochota majetku z rezervní pokladny by mìla být hlá¹ena daòovému úøadu, mluvit o selhání zaøízení a ohodnocení údajù o náhradním jídle.

Bohu¾el, kdy¾ to bylo pøidáno rychleji, nedostatek pokladny, v souèasné vý¹i rezervy smí¹ené s nutností zastavit prodej. Není mo¾né dosáhnout finalizace prodeje a takovéto vytváøení je nezákonné a mù¾e být spojeno s dùsledky ve struktuøe velké finanèní zátì¾e. Nevrátí-li se o situaci, v ní¾ pøíjemce po¾ádá o jeho pøijetí.

Mìlo by být oznámeno co nejdøíve o selhání opravny opraváren a fiskálních po¹tovních tiskáren, ale také daòových úøadech o díøe v provozu obchodních záznamù v okam¾iku opravy zaøízení a zákazníkù o díøe v prodeji.

Pouze v pøípadì on-line prodeje nemusí podnikatel pøeru¹it svou vlastní práci, ale chce provozovat nìkolik podmínek - evidované záznamy musí jasnì hovoøit o tom, za jaký materiál byla platba pøijata; platba musí být vytvoøena prostøednictvím internetu nebo po¹tou. V této situaci bude prodávající - poplatník dokonalý, aby poslední fakturu vlo¾il.