Fiskalni registraeni pokladny tarchomin

Pøekladatelé obvykle pøekládají jazyk z jednoho jazyka do druhého a jen nìkteøí z nich chápou druhý jazyk natolik dobøe, aby ho mohli vzít z mateøského jazyka. Nìkdy se na vìt¹ích konferencích nebo obchodních schùzkách stává, ¾e pøekladatelé nepøedstavují v¹echny potøebné jazykové kombinace. Napøíklad situace, kdy nìmecký pøekladatel pøelo¾í nìmeckého mluvèího do angliètiny a anglický pøekladatel pouze po pøekladu do jazyka srozumitelného ostatním úèastníkùm akce. Je to tedy technologie, která se èasto oznaèuje jako relé nebo nepøímý pøeklad jiným cizím jazykem.

Pod názvem pivot & nbsp; se rozumí pøekladatel, který se úèastní diskutovaného postupu, který pøelo¾í text pro pøekladatele do jazyka, který je k dispozici jeho souèasným tlumoèníkùm. Tito pøekladatelé mají právo na manévrování známý pod pojmem retour, a tak se pøekládají z mateøského jazyka do nového aktivního jazyka. Pokud je ménì známý jazyk pasivní sám nebo pouze dva pøekladatelé, pøekládají se z diskutovaného jazyka do jazyka domácího jazyka, který pak pùsobí jako pivot pro zbývající vlaky z rùzných kabin. Díky nepøímé technologii pøekladu jsou konference mo¾ná s malým poètem jazykových kombinací a mohou u¹etøit peníze.

Nevýhody metody relé & nbsp; je v¹ak zvý¹ené riziko chyb v pøekladu druhého pøekladu tudzie¿ významný rozdíl mezi výskytem pravého reproduktoru a okam¾ik usly¹íte koneèné pøeklady zákazníky. Specialisté s kanceláøemi ve Var¹avì pøekladatele na vìdomí, ¾e mù¾ete vidìt, ¾e nìkdy být únavné, zvlá¹tì kdy¾ reproduktor bìhem projevu nebo nìco nastaví dárky. Pro také se objeví v minulosti nechtìnì komický efekt ve formì, kdy polovina diváci potlesk odmìnil reproduktor, proto¾e i sly¹el od konce druhé poloviny publika zmìny to dát do poøádku Proè, kdy¾ jen & nbsp; zpo¾dìním kvùli pozdìji poslouchat ovlivòovat témìø jazyk.