Fiskalni pokladna bravo

In vitro (in vitro fertilizace je pøedev¹ím záchranná deska pro páry hledající dítì. Je to starý a stresující proces, ale mnoho ¹»astných párù se díky této technice mù¾e tì¹it z po¾adovaného potomka, i kdy¾ se nové formy ukázaly jako nespolehlivé. O¹etøení poèítá s propojením spermií s vajíèkem v laboratorních podmínkách, mimo tìlo ¾eny.

Indikace pro tuto metodu mohou vytvoøit pøíle¾itost jak v èásti partnera (sní¾ené parametry spermií, tak pøi známé (obstrukce vejcovodù, neschopnost ovulace. Èastou indikací pro oplodnìní in vitro je idiopatická neplodnost, její¾ pøíèiny nejsou známy. Pøed provedením in vitro musí pacient provést soubor laboratorních testù a partnera pro výzkum spermatu. Dále musí budoucí rodièe vyjádøit písemné znalosti o postupu. Dal¹í formou je hormonální (farmakologická stimulace ¾eny v místì zvý¹ení poètu zralých oocytù. Léky, navíc, jejich dávkování je urèeno individuálnì odborníkem, spolu s konci pøedchozích studií pacienta. Dal¹ím obdobím je sbìr ¾enských oocytù v období stanoveném odborníkem. Léèba konèí celkovou anestezií a trvá nìkolik minut. Spoèívá v propíchnutí viditelných váèkù v obou vajeènících ve formì získání folikulární tekutiny obsahující oocyty. Souèasnì se pøedpokládá, ¾e partner pacienta podá sperma (je nutné zachovat sexuální abstinenci nìkolik dní pøed zákrokem. Pøí¹tì je kombinací sebraných vajeèných bunìk se spermatem v laboratorních podmínkách. Embrya vytvoøená v této léèbì se akumulují v inkubátoru, kde jsou velké dùvody pro jejich rùst. Po nìkolika dnech se zavedou do pacientovy dìlohy pomocí tenkého katétru. Tato sezóna metody není obtí¾ná, tak¾e nevy¾aduje anestezii. Po pøenosu embrya by mìl pacient sní¾it fyzickou aktivitu (je nutná krátká sexuální abstinence a pøejít na urèitý ¾ivotní styl. Po tuctech nebo více dnech se musí na klinice hlásit o biochemickém tìhotenství. V pátém týdnu po operaci je nutné vytvoøit ultrazvuk potvrzující tìhotenství. V pøípadì selhání je mo¾né postup opakovat se zachováním pøipravených rezervních embryí. Podle nejnovìj¹ího výzkumu je úèinnost in vitro okolo 40%. Tato léèba pøece jen existuje, poslední slu¾ba pro páry neúspì¹nì ¾ádající o dítì.