Daoova pokladna

Uvedené ¾eleznice v usnesení o DPH, které zaèalo v lednu 2015, zavedly potøebu provést vypoøádání s pou¾itím registraèních pokladen mezi jinými skupinami podnikatelù. A aèkoli nìkteøí podnikatelé jsou stále vylouèeni z povinnosti vydávat potvrzení, jména, která prodávají své slu¾by jednotlivým klientùm, jsou povinni vypoøádat práce pomocí daòových registraèních pokladen.

Kdo musí mít pokladnu?Pokladny jsou zapotøebí & nbsp; podniky, které vysílají své energie ¾enám jednotlivce (B2C. Na rozdíl od firem, jejich¾ roèní nákupy nepøesahují 20 tisíc sí», nejsou povinni vydávat úètenky. Se zmìnami v pøípadì, ¾e obchodník zaèíná energie v prùbìhu fiskálního roku, pak povinnost mít hotovost vzniká, kdy¾ obrat pøekroèí 20 tisíc. Stále existuje katalog èinností, které nejsou nutné vydat potvrzení vydaného pokladnou.

Pomoc a povinnosti spojené s vlastnictvím registraèních pokladen.Pøed podnikatel bude platit pokladnu, musí tuto skuteènost ohlásit uzavøít daòový úøad spolu s myèkou adresou, kde bude cash hrál. Spolu s tìmito dokumenty, obra»te se na pùvodní doklad o koupi v hotovosti a osvìdèení potvrzující, ¾e získané pokladna splòuje po¾adavky - technické a jednoduchá - data v usnesení DPH. Formální po¾adavky, které je tøeba provést pøed pou¾itím pokladny, se kombinují s úlevou, kterou lze získat za nákup pokladny. Reliéf, spojené se získáním penìz, a to a¾ do vý¹e 90% z kupní ceny, i kdy¾ ne více ne¾ 700 z³. Pokladna musí také uva¾ovat o dokonalém servisu na autorizovaných místech, pøièem¾ pokladna se nesmí uskuteèòovat ménì èasto ne¾ ka¾dých 25 mìsícù. Prodlou¾ení této lhùty mù¾e zpùsobit vrácení úlevy od pokladny.

Majetek v pokladnì znamená, ¾e je nutné vydávat originály pøíjmù zákazníkùm a uchovávat kopie pøíjmù po dobu 2 let od konce úèetního roku, ve kterém byly vystaveny. U¾ivatel pokladny musí také tisknout pravidelné zprávy - dennì, týdennì a mìsíènì - vyhotovené v pokladnì.